Zapraszamy do naszego nowego sklepu internetowego: monitor-bialystok.pl

Strona główna
Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego 
monitorsklep.pl
(dalej również: „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.monitorsklep.pl prowadzony jest przez Władysława Kowalczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 15-889 Białystok, ul. Brukowa 9 lok. 5U) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 966-004-01-92, EU VAT: PL9660040192, REGON 050484140, nr GIOŚ: 0002642WBW, adres poczty elektronicznej: sklep@monitorsklep.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 85 747 03 92 (w Dni Robocze: poniedziałek - piątek 09.00:17.00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika dostawcy usług, z którego korzysta Konsument).
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. 
3. Treść regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu: http://monitorsklep.pl/regulamin-c_12.html skąd można w każdym czasie przeglądać, sporządzić wydruk i utrwalić jego treść.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
    
II. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Nabywcę zgodnie z Umową Sprzedaży.
2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
4. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
5. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.
6. Konto / Twoje konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
7. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Użytkownikowi, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.
8. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Użytkownika.
9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m. in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
10. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług. 
11. Newsletter – elektroniczna usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą
(tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę).
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny.
13. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane regulaminem, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. 
14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
15. Sklep – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych i pozwalająca Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępna w domenie internetowej: www.monitorsklep.pl
16. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk z siedzibą w 15-889 Białystok ul. Brukowa 9 lok. 5U, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 966-004-01-92, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
17. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
18. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
19. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. 
20. Użytkownik; Klient – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.  Klientem może być osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
21. Zamówienie - oświadczenie woli Nabywcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
    
III. Obowiązek informacyjny i ochrona danych osobowych zgodne z RODO
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników www.monitorsklep.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 15-889 Białystok, ul. Brukowa 9 lok. 5U) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 966-004-01-92, EU VAT: PL9660040192, REGON 050484140, nr GIOŚ: E0002642WBW, adresy poczty elektronicznej: esklep@monitorsklep.plsklep@monitorsklep.pl, biuro@monitorsklep.pl, serwis@monitorsklep.pl, monitor@monitorsklep.pl zwane Sprzedawcą).
 2. Sprzedawca przetwarza dane Użytkowników (podmiotów gospodarczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Formularz rejestracyjny Użytkowników zawiera jedynie dane adresowe na które składają się:
a) w przypadku podmiotów gospodarczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 • imię i nazwisko
 • pełna nazwa podmiotu zgodna z z KRS lub ewidencją CEIDG
 • NIP podmiotu
 • adres działalności
 • telefon firmowy
 • mail firmowy
b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 •  imię i nazwisko
 • adres
 • telefon
 • mail

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkowników w sklepie www.monitorsklep.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji dokumentów, a po tym okresie do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi sklepu www.monitorsklep.pl;

 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów;

 • zewnętrzne firmy windykacyjne w wypadku przekroczenia umówionego terminu płatności przez Nabywcę.

6. Każdemu Użytkownikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji Rejestracja w Sklepie, w punkcie IX.
3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji Rejestracja w Sklepie, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6. Użytkownik ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
7. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności nazwa Sklepu, logo Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
8. Wszystkie umieszczone na naszych stronach nazwy handlowe, znaki towarowe, loga producentów są ich własnością. Sprzedawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk nie rości sobie do nich żadnych praw. Używa ich tylko dla wygody swoich klientów, którzy mogą zorientować się jaki produkt zamawiają.
Użytkownik, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata.
10. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
11. Pomimo wielkiej staranności Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane opisy nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń Klientów.
    
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

V. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
a). prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
b). umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
c). Newsletter.
     
VI. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Użytkowników:
a). umożliwienie Użytkownikom utworzenia Konta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
b). umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług Koszyka;
c). umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
d). przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w pkt. VI (Usługa Newslettera).
2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
a). umożliwianie Użytkownikom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
b). podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
c). możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
d). bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
e). przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
3. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług określonych w punkcie 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem zapłaty Ceny.
4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w punkcie 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
5. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. 
8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a). podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
b). niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
c). korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu.
d). terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Użytkownika i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
9. Klient zobowiązany jest również do:
a). niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
b). niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów. 
      
VII. Usługa Newslettera

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Sklep Usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
a). zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta lub,
b). zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
a). kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub
b). zgłoszenie takiego żądania do Sklepu, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter lub
c). zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.
     
VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt ze Sprzedawcą na zasadach określonych w  pkt. I Regulaminu.
2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.
4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
      
IX. Reklamacje usług

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@monitorsklep.pl lub też pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk ul. Brukowa 9 lok. 5U, 15-889 Białystok.
3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
        
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

X. Rejestracja w Sklepie

1. Użytkownicy mają możliwość:
a). korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
b). dokonania rejestracji w Sklepie.
2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a). prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
b). akceptacji Regulaminu.
3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa i umożliwia sprawdzanie historii zakupów, po zaakceptowaniu Regulaminu.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, logując się na swoim Koncie Użytkownika.
7. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. 
      
XI. Składanie zamówień w Sklepie – Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych produktów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a). adresu dostawy,
b). sposobu dostawy,
c). sposobu dokonania płatności za Produkt
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji następujące informacje:
a). potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do weryfikacji (status: w trakcie weryfikacji). Sklep weryfikuje dostępność towaru.  W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). 
b). potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji - przyjęcie oferty (status: w trakcie realizacji). Do tego czasu proszę nie dokonywać płatności, dopiero po otrzymaniu informacji, że zamówienie jest w trakcie realizacji możliwe jest dokonanie przedpłaty
c). Link do niniejszego regulaminu.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Tym samym Kupujący upoważnia firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
       
XII. Zapłata ceny

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Produktów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT)  w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o przyznany określony rabat procentowy lub kwotowy. Sprzedawca określa zasady przyznawania i wykorzystania rabatów w ramach odrębnych warunków Promocji. Informacje o systemie rabatowym są dostępne na stronie Sklepu pod adresem: http://monitorsklep.pl/system-rabatowy-c_50.html
4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a). płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
b). płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (należność pobiera doręczyciel).
c). płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. nr rachunku: 20 1050 1823 1000 0022 5265 3130.
6. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) odbywa się w następujący sposób:
a). za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych na rachunek bankowy -  jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym (zwrot należności na rachunek z którego nastąpiła pierwotna płatność)  lub dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia - płatność za pobraniem (Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności).
b). gotówką w siedzibie Sprzedawcy – jeżeli Klient dokonał płatności gotówką i osobiście odbierał towar w siedzibie Sprzedawcy.
        
XIII. Dostawa i transport

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia.
2. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
3. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy Produktu:
a). za pośrednictwem firmy kurierskiej:
paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa.
b). odbiór osobisty - po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie - w siedzibie Sprzedawcy (ul. Brukowa 9 lok. 5U; 15-889 Białystok) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
4. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
5. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony Sprzedawcy (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W trakcie realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.
6. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta zamówionego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 3 dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
a). w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
b). w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.
8. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Koszt i czas dostawy”, pod adresem: http://monitorsklep.pl/koszt-i-czas-dostawy-c_23.html oraz w ramach formularza Zamówienia.
9. W sytuacji gdy zamówiony towar jest niedostępny w magazynie, zamawiający będzie o tym niezwłocznie poinformowany a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. 
 
XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Nabywca może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dostępny jest pod linkiem: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: esklep@monitorsklep.pl lub drogą pisemną wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk ul. Brukowa 9 lok. 5U, 15-889 Białystok. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktów), partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkty od Nabywcy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie oryginalnego dowodu zakupu (faktura/paragon).
8. Jeżeli Nabywca wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Nabywca ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk ul. Brukowa 9 lok. 5U, 15-889 Białystok.
11. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
12. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Nabywcy odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
13. Sprzedawca nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
14. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
a). dostarczania zapieczętowanych Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b). dostarczania Produktów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
c). dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
       
XV. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy lub niezgodny z Umową Sprzedaży Klient może skorzystać według swojego wyboru
z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. 
3. Podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z udzieloną gwarancją lub rękojmią, z zastrzeżeniem poniższych przepisów jest przedstawienie paragonu lub faktury i potwierdzenie uiszczenia zapłaty za zakupiony towar oraz zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu.
4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@monitorsklep.pl lub też pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk  ul. Brukowa 9 lok. 5U 15-889 Białystok.
5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się przez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@monitorsklep.pl lub też pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk  ul. Brukowa 9 lok. 5U 15-889 Białystok.
6. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8. W przypadku zwrotu Produktu należy odesłać go na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk   ul. Brukowa 9 lok. 5U 15-889 Białystok wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Reklamowany Produkt powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 
9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmią. 
10. Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wszelkie uprawnienia z gwarancji lub rękojmi nie będą uwzględniane, w sytuacji gdy zwracany Produkt okaże się naruszony np. poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem, przegrzanie, zniszczenie mechaniczne, zalanie, samodzielną przeróbkę lub naprawę.
11. Koszty odesłania Produktu do reklamacji ponosi Klient. Jeżeli reklamacja zostaje uznana za zasadną, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MONITOR" Import-Export Władysław Kowalczuk zwraca koszty przesyłki towaru.
12. Gwarancji nie podlegają:
a). ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), w których zauważono ślad ingerencji w ogniwo np. ogniwa zostały samodzielnie zgrzane/lutowane, łączone w pakiety oraz, w których ogniwa zostały połączone bez układu zabezpieczającego.
b). ogniwa rozładowane poniżej progu dla Li-ion 2,4V dla LiFePO4 2V i przeładowane powyżej progu dla Li-ion 4,2V oraz LiFePO4 3,65V.
c). pakiety oraz ogniwa Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) kupione w Sklepie bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS. W takim przypadku Klient zrzeka się wszelkich praw gwarancyjnych z tytułu zakupu ogniw Li-ion (litowo-jonowe)/LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) bez układu zabezpieczającego ogniwa PCM/PCB/BMS oraz jest świadomy wszelkich niebezpieczeństw wynikających z ich niewłaściwego użytkowania i jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za ich używanie.
       
Dodatkowe oświadczenie dla Klientów kupujących w Sklepie ogniwa litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) dostępne jest TUTAJ.
       
XVI. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONITOR” Import-Export Władysław Kowalczuk (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 15-889 Białystok, ul. Brukowa 9 lok. 5U) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 966-004-01-92, REGON 050484140, adres poczty elektronicznej: monitor@monitorsklep.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 85 747 03 92 (w Dni Robocze: poniedziałek - piątek 09.00:17.00)
3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
5. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu:
a).  system operacyjny: System MS Windows 98 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
b). przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
c) przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript.

sklepy internetowe Epro